dejt coach Hållbar utveckling

Ansvarsfullt företagande ökar konkurrenskraften

dejtingsajt mazily En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Att arbeta med hållbar utveckling innebär således att vi även tar ett ansvar för på vilket sätt verksamheten når sina resultatmål. Ansvaret tas i hela värdekedjan från leverantör till kund.

dejta svenska tjejer Vår vision är att vara kundens bästa val. I detta ingår att vara ett företag som tar ansvar för sin påverkan på samhället ("people") och miljö ("planet") när man tjänar sina pengar ("profit"). Vägen dit går exempelvis via smart produktutveckling och ansvar för arbetsförhållanden i leverantörskedjan, engagerade medarbetare som trivs hos sin arbetsgivare samt effektiva transporter. Hållbarhet skapar affärsnytta i form av lojalare kunder, nöjdare medarbetare, starkare leverantörsrelationer och bättre produkter. Hållbarhet är helt enkelt en förutsättning för långsiktig lönsamhet.

dejta en player Moderbolagets styrelse fastställer årligen övergripande policys för bland annat miljö- och arbetsmiljöområdena, etiska riktlinjer, kvalitet och socialt ansvarstagande. Baserat på dessa utvecklar koncernens olika enheter anpassade mål och handlingsplaner. Flertalet av koncernens verksamheter är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt arbetsmiljö OHSAS 18001.

dejtingsajt för unga gratis Vi strävar kontinuerligt efter att öka medvetenheten och engagemanget hos medarbetarna för hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsarbetet leds av koncernens företagsledning och övriga ledande befattningshavare, med stöd av ett nätverk inom koncernen med miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöansvariga. Nätverket underlättar kontakter, kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte.

Erbjudande

dejtingsajter träning Vårt erbjudande utformas och uppdateras löpande utifrån kundernas behov. Genom verksamheternas erbjudandeprocess identifieras tillverkare och leverantörer med produkter och tjänster som uppfyller kraven på kvalitet och totalkostnad, samtidigt som de delar vår syn på långsiktigt partnerskap och nära samarbete.

dejtingsajt för kulturintresserade Våra leverantörer ska ha en ansvarsfull produktion och produktutveckling, vilket säkerställs via B&B TOOLS Supplier Code of Conduct, Self Assessment (webbutvärderingsformulär som leverantören själv fyller i) samt Factory Audits (inspektioner av fabriker – av såväl egen personal som tredje part). I utvärderingen hanteras bland annat risker i miljö, arbetsmiljö, kvalitet, arbetsrätt och affärsetik.

Försäljning

nätdejting över 40 Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare i försäljningsprocessen – i allt från vad verksamheterna erbjuder till de argument som används för att kunden ska välja koncernens produkter och tjänster. För oss handlar försäljning om att påverka kunden positivt och hjälpa kunden fatta ett gott beslut som gynnar båda parter. Våra verksamheter blir ett medel för kunderna att nå sina mål – genom att ta reda på kundens behov innan denna erbjuds en för kunden lönsam lösning.

Logistik

nätdejting 40+ Rätt sak på rätt plats, vid rätt tid, i rätt mängd är en förutsättning för vår verksamhet. Koncernens logistikarbete är i allra högsta grad ett hållbarhetsarbete. Genom att optimera hanteringen av lagret skapas mindre förbrukning, bättre tillgänglighet för kunden samt mindre lyft och hantering för alla inblandade. Våra verksamheter arbetar kontinuerligt med att optimera förhållandet mellan in- och utleveranser så att rätt kvantitet köps in. Det minskar både transporter och förbrukning av kartonger och annat förbrukningsmaterial.

Ekonomi

dejting experten Vi arbetar kontinuerligt med att digitalisera hela ekonomiflödet. Inom stora delar av koncernen används idag maskinell registrering och tolkning av fakturor samt erbjuds PDF-fakturor och EDI-uppkopplingar mot både kunder och leverantörer, vilket sparar både arbetsmiljö och miljön i stort.

IT

dejta ex kompis Vi arbetar i en central IT-miljö, vilket underlättar support och minskar riskerna eftersom informationen säkerhetskopieras kontinuerligt. Den centrala miljön möjliggör såväl informationsdelning, oavsett om man sitter på samma kontor eller inte, som skärmdelning och distansmöten. Detta gör att vi även kan minska miljöpåverkan från resor.